წერილი წარმატებით გაიგზავნა

ოპერაციის შესრულებისას დაფიქსირდა შეცდომა! წერილი არ იყო გაგზავნილი

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი!

სიახლეების გამოწერა დასრულდა წარმატებით!

სიახლეების გამოწერისას მოხდა შეცდომა!

მითითებული ელ-ფოსტა უკვე არსებობს გამოწერის სიაში!

გთხოვთ შეიყვანოთ სწორი ელ-ფოსტა!

პუბლიკაციები

სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების / საჯარო მოხელეების მიერ და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები, 2014-2016

წინამდებარე კვლევა მოიცავს საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში 2014-2016 წლებში სიძულვილის ენის გამოყენების პრაქტიკის მიმოხილვას, საქართველოს საჯარო უწყებებში სიძულვილის ენის გამოყე ნების შემზღუდავი  შიდასამართლებრივი აქტების ანალიზს, ასევე, სხვა სახელმწიფოებში მოქმედი ამართლებრივი  აქტების  და/ან დამკვიდრებული პრაქტიკის მაგალითზე, სიძულვილის ენის აღმოფხვრისკენ  მიმართული  თვითრეგულირების  მექანიზმების  შეთავაზებას  საქართველოს პოლიტიკური  სივრცის  აქტორებისადმი. 
 
გამოცემის თარიღი: აპრილი 2016 
გამომცემელი: საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
პუბლიკაცია დაიბეჭდა საქართველოს გაეროს ასოციაციისა და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრა- ციის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში. 
ბმულისიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების / საჯარო მოხელეების მიერ დადისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები, 2014-2016
  • გააზიარე: