წერილი წარმატებით გაიგზავნა

ოპერაციის შესრულებისას დაფიქსირდა შეცდომა! წერილი არ იყო გაგზავნილი

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი!

სიახლეების გამოწერა დასრულდა წარმატებით!

სიახლეების გამოწერისას მოხდა შეცდომა!

მითითებული ელ-ფოსტა უკვე არსებობს გამოწერის სიაში!

გთხოვთ შეიყვანოთ სწორი ელ-ფოსტა!

პროექტის შესახებ

სამოქალაქო პლატფორმა „არა ფობიას!" 2014 წლის 7 მაისს ცამეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩამოაყალიბა.


პლატფორმის მიზანია: უზრუნველყოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა მჭიდრო თანამშრომლობა ქართულ პოლიტიკასა და მედია სივრცეში სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციის ყოველგვარი გამოვლინებების აღმოსაფხვრელად.


პლატფორმის ამოცანებია:

ა. რეაგირება სიძულვილის ენის გამოვლინების ფაქტებზე ერთობლივი განცხადებების, დეკლარაციების და სხვაშესაბამისი მექანიზმების გამოყენებით;

ბ. საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური გაერთიანებების ხელშეწყობა სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით, შიდაპარტიული მექანიზმების შექმნისათვის;

გ. მედია წიგნიერების განვითარება;

დ. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სიძულვილის ენის და შეუწყნარებლობის საფრთხეებზე.დეკლარაცია


დებულება


პლატფორმის „არა ფობიას!" წევრები შემდეგი არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან:

მედიის განვითარების ფონდი, MDF

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, GDI

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, TI

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, TDI

იდეონტობა

სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის

საერთაშორისო საზოგადოება, ISFED

უმცირესობათასაკითხებისევროპული ცენტრი, ECMI

ადამიანისუფლებებისსწავლებისადამონიტორინგისცენტრი, EMC

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, GYLA

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, OSGF

კონსტიტუციის 42-ემუხლი

საქართველოსრეფორმებისასოციაცია, GRASS

საფარი